ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.4/18) – ΑΔΑ:6ΑΝΩ6-ΣΑΟ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ) με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών.