Διαγωνισμός Έργου “Αναδρομολόγηση-Ανακατασκευή Παλαιού Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Α/Β Λάρισας (110ΠΜ-17-01)” – ΑΔΑ: 6ΤΗΝ6-ΒΜΒ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου “Αναδρομολόγηση-Ανακατασκευή Παλαιού Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Α/Β Λάρισας (110ΠΜ-17-01)” με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α, του Ν.4412/2016.