Θέμα Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 09/18 για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Απινιδωτών τύπου VVIR (Πλήρη Συστήματα Κατάλληλων Ηλεκτροδίων και Υποκλείδιους Εισαγωγείς, συμβατούς με MRI) για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ Ψ6ΕΜ6-ΞΒΗ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη  χαμηλότερη τιμή  για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:Ψ6ΕΜ6-ΞΒΗ