Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/18 για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Απινιδωτών τύπου DDDR (Πλήρη Συστήματα Κατάλληλων Ηλεκτροδίων και Υποκλείδιων Εισαγωγων, συμβατούς με MRI) για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-AΔΑ 7ΖΤΣ6-Ψ7Ζ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:7ΖΤΣ6-Ψ7Ζ