Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12/18 για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Απινιδωτών τύπου VVIR (Πλήρη Συστήματα Μετά των Αντιστοίχων Κατάλληλων Ηλεκτροδίων και Υποκλείδιων Εισαγωγων) για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ (ΑΔΑ:ΩΘΧΜ6-9ΝΒ)

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΘΧΜ6-9ΝΒ