Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/18 για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Απινιδωτών (Πλήρη Συστήματα Κατάλληλων Ηλεκτροδίων και Υποκλείδιων Εισαγωγων) τύπου DDDR και τύπου DDDR (Συμβατό με MRI) για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ (ΑΔΑ:68ΞΦ6-ΛΛΥ)

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:68ΞΦ6-ΛΛΥ