Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/18 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας Anidulafungin για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ 7ΧΚΡ6-ΦΣΒ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη  χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:7ΧΚΡ6-ΦΣΒ