Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 6/18 για την Προμήθεια Δύο Μηχανημάτων Αναισθησίας (Πλήρης Αναισθησιολογική Μονάδα) του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ ΩΤΖΩ6-ΛΧΡ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΤΖΩ6-ΛΧΡ