Διακήρυξη Δ.2/18 για την Προμήθεια «ΚΙΤ Αναβάθμισης Υλικού AHRU από AH–800 σε LCR–100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και Υλικού AHRU Tύπου LCR–100 (P/N 215T53208-2)». ΑΔΑ : 7ΧΠΚ6-ΣΤΜ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) ΚΙΤ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH–800 σε LCR–100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και  ενός (1) τεμαχίου AHRU τύπου LCR–100 (P/N 215T53208–2), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 300.000,00€.