Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 09/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή-Τροποποίηση Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ G.V. (Ο/Ν:18EA10)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή-τροποποίηση υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ G.V.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια