Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 12/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Ελαστικών Επισώτρων Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183065)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183065)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια