Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 14/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Ελαστικών Επισώτρων Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:183067)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 183067).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια