Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/ΦT-41D (Ο/Ν:183058)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τα-41D (Ο/Ν: 183058)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια