Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 18/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183048)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικού κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183048)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια