Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:18EA30)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:18ΕΑ30)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια