Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ για την Προμήθεια Ραδιοβολίδων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ : ΩΘ426-ΥΦ8

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια 420 τεμαχίων ραδιοβολίδων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (72.912,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΘ426-ΥΦ8