Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ( Π.1/18 ) της 135ΣΜ, με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαριότητας Χώρων Μονάδος -ΑΔΑ: ΩΘΧ66-0ΣΩ

Η 135ΣΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολήπτη καθαριότητας χώρων της Μονάδας,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού και των συνολικών επιφανειών.

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΧ66-0ΣΩ