Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2/18 για την Ανάθεση του Έργου «Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού 251 ΓΝΑ» της 206 ΠΑΥ-ΑΔΑ: 6ΚΤ06-ΘΣ4

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού 251 ΓΝΑ», με προϋπολογισμό 999.551,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/02/2018, ημέρα Τρίτη, 08:00 π.μ και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/02/2018, ημέρα Τρίτη, 11:00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.