Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/18 για την Προμήθεια ενός φορητού αναπνευστήρα για τις Ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του 251ΓΝΑ (ΑΔΑ:6ΜΟ46-ΡΨΩ))

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΜΟ46-ΡΨΩ