Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 01/2018 για την Προμήθεια Διατητημένων Τροφίμων της 113ΠΜ, με ΑΔΑ: ΩΒΔΚ6-ΥΙΘ

Η 113ΠΜ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ΄είδος (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια διατηρημένων τροφίμων.