Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 04/2018 για την Προμήθεια Φέτας Π.Ο.Π – Γαλακτοκομικών και Αλλαντικών Προϊόντων της 113ΠΜ με ΑΔΑ:6Ψ0Α6-21Ψ

Η 113ΠΜ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ΄είδος (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια φέτας Π.Ο.Π – γαλακτοκομικών και Αλλαντικών προϊόντων.