Κίνδυνοι της Άνοιξης. Διαχείριση Χλωρίδας Αεροδρομίου

Στο χώρο των αεροδρομίων τα σημαντικότερα παθητικά μέτρα περιλαμβάνουν τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων τους, δηλαδή του συνόλου των κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων (π.χ. κεραίες, αποστραγγιστικά, κλπ.), χώρων πράσινου, κ.ο.κ. Από το σύνολο των ενδιαιτημάτων ενός αεροδρομίου η διαχείριση των χώρων πράσινου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στη μείωση της επικινδυνότητας πρόσκρουσης πτηνών σε αεροσκάφη, λόγω της μεγάλης έκτασής τους.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο με τίτλο «Διαχείριση των χώρων πρασίνου στα αεροδρόμια» του περιοδικού «Η ΠΤΗΣΗ» τεύχος 202.