Προκήρυξη και Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 03/18 της 206ΠΑΥ για την Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Αράξου – ΑΔΑ: ΨΛΠΚ6-6Θ1

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Αράξου», με προϋπολογισμό 356.088,00 € και CPV:45216200-6. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Λιμενικών. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Α/Δ Αράξου του Νομού Αχαΐας (EL632). Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.