Προκήρυξη και Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 04/18 της 206ΠΑΥ για την Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Χρυσούπολης – ΑΔΑ: 7ΥΠΨ6-Η4Φ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Χρυσούπολης», με προϋπολογισμό 356.088,00 € και CPV: 45216200-6. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Λιμενικών. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Α/Δ Χρυσούπολης του Νομού Καβάλας (EL515). Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.