Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.01/18 της 117ΠΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β Ανδραβίδας – ΑΔΑ: 665Φ6-6ΚΒ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.