Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.01/18 της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΨΡ76-ΗΞΕ

Η 135 ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, για την προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων, ως το Παράρτημα «Α» της διακήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, βάσει των εκτιμώμενων ποσοτήτων, με σκοπό τη διαχειριστική διευκόλυνση των εμπλεκομένων.