Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών SEVOFLURANE, ΙΟΜΕPROL και ENOXAPARIN SODIUM για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΣΓΤ6-Φ4Ν