Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26/18 για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Κίτρινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:69Κ96-ΓΟ2