Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 3/18 της 114ΠΜ για την Επαναδιύληση JP-8 Κατηγορίας ΙΙ της Πτέρυγας – ΑΔΑ: 60Γ86-ΙΘΘ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επαναδιύληση αεροπορικού καυσίμου JP-8 κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α», «Β» «Γ» και «Δ» της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 3/18.