Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 3/2018 της 133ΣΜ για την Αποψίλωση Πευκόφυτης Έκτασης Α/Δ Ηρακλείου – ΑΔΑ: ΩΦΧΣ6-ΔΤ1

Η 133 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει, για λογαριασμό του Μ.Τ.Α. , δυνάμει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 ‘’Πόροι’’ του Α.Ν. 1988/1939, Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη αποψίλωσης πευκόφυτης περιοχής, έκτασης εκατόν (100) στρεμμάτων στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.