Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/2018 της 115ΠΜ για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων Μονάδας – ΑΔΑ:9Β6Τ6-ΓΟΤ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος( Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, για τον για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων της 115 Π.Μ.