Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/18 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας FACTOR VII (PROCONVERTIN), FACTOR II (PROTHROMBIN), FACTOR X (STUART PROWER FACTOR), FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED), PROTEIN C, PROTEIN S, PROTEIN για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΓΚΑ6-ΚΙΗ