Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 39/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών GLATIRAMER ACETATE, POVIDONE-IODINE, CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE COPPER CHLORIDE DIHYDRATE FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE SODIUM FLUORIDE POTASSIUM IODIDE ZINC CHLORIDE,THIAMINE MONONITRATE: NICOTINAMIDE: PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE: SODIUM PANTOTHENATE: SODIUM ASCORBATE: BIOTIN: FOLIC ACID CYANOCOBALMINE για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΚΛΟ6-ΑΨΥ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΚΛΟ6-ΑΨΥ