Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών THYROTROPIN ALFA, ALTEPLASE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, CYANOCOBALAMINE RETINOL, DEXPANTHENOL, RIBOFLAVIN, NICOTINAMIDE, VITAMIN D, DL-ALFA-TOCOPHERYL ACETATE, TRAMADOL HYDROCHLORIDE για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.-ΑΔΑ:69ΞΨ6-ΛΣΣ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:69ΞΨ6-ΛΣΣ