Διαπραγμάτευση υπ’ αριθμ. 4/18 Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης της 114ΠΜ για Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας -ΑΔΑ:6ΠΓ96-4ΒΡ

Η 114ΠΜ θα διενεργήσει διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) τετρακοσίων (400) ατόμων (κατ’ εκτίμηση) στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα ογδόντα (80) ημερών από 3 Απριλίου 2018 και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 187.840,00 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4368/16 και των άρθρων 32 και 107 του Ν. 4412/16.
Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΓ96-4ΒΡ