Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/18) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ:6ΔΞΙ6-ΕΦ2

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων Μονάδων περιοχής Λάρισας (1ου ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – ΑΤΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΑΚ).