Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.7/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ: 62ΠΑ6-Ζ7Ξ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης 1.693 στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.