Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/18) για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας- ΑΔΑ:Ω0ΚΕ6-Θ9Ι

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Συσκευασμένων Σάντουιτς, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ -1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ).