Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 01/2018 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Εκτυπωτικού – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 – ΑΔΑ:ΩΩΤΝ6-8ΩΗ

Η ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών θέματος, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων.