Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 02/18 της 117ΠΜ για την Άπαξ Κοπή & Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος-ΑΔΑ:ΨΞΦΘ6-3ΘΗ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της Α/Δ Ανδραβίδας.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΞΦΘ6-3ΘΗ