Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Χειρουργείου του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΞΚ56-Ι41

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΞΚ56-Ι41