Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15 /18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 ΓΝΑ (Λαβίδες Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης, Ψαλίδι Αιμόστασης, Λαπαροσκοπική Λαβίδα, Ψαλίδι Διπολικής Διαθερμίας)-ΑΔΑ:ΨΦΒΑ6-ΧΡ9

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΦΒΑ6-ΧΡ9