Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 17/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 ΓΝΑ (Ψαλίδι Διαθερμίας Υπερήχων, Λαβίδα Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης, Λαπαροσκοπική Λαβίδα Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης, Διπολική Λαβίδα Συγκόλλησης)-ΑΔΑ:ΩΕΛ36-Β57

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΕΛ36-Β57