Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 32/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου-ΑΔΑ:6Τ2Ρ6-Ζ9Υ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη  ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6Τ2Ρ6-Ζ9Υ