Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 11/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4» – ΑΔΑ : ΩΨ416-ΧΞ5

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια 16.340 κιβωτίων των πέντε (5) πακέτων (81.700 πακέτα) των πεντακοσίων (500) φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 269.610,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 334.316,40€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.