Διακήρυξη Δ.3/18 για την ανάδειξη αναδόχου «Ραφής Στολών–Πηλικίων–Θερινών Παντελονιών Μαθητών–Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ– ΣΜΥΑ–ΣΥΔ)». ΑΔΑ : ΨΠΞΩ6-ΖΤΥ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη αναδόχου «Ραφής Στολών – Πηλικίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ – ΣΥΔ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 628.595,68€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.