Διακήρυξη Δ.9/18 για την ανάδειξη αναδόχου “Διακίνησης/μεταφοράς (Freight Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως ενιαίο σύνολο), το Ισραήλ και τον Καναδά εντός αυτών και αντιστρόφως”. ΑΔΑ : 6ΠΛΨ6-ΤΑΣ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) ή στο εθνικό νόμισμα των χωρών του εξωτερικού, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης – μεταφοράς (Freight Forwarder), ο οποίος θα καθίσταται συμβατικός μεταφορέας, των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως ενιαίο σύνολο), το Ισραήλ και τον Κανάδα εντός αυτών και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 480.000,00€ και απαλλασσομένου ΦΠΑ.