Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/18) για την Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών (Laptops) προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ ΑΔΑ 73ΝΩ6-Ζ5Μ

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή
(χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Φορητών Υπολογιστών (Laptops) προς Κάλυψη
Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 73ΝΩ6-Ζ5Μ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73%CE%9D%CE%A96-%CE%965%CE%9C

Διακήρυξη