Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού επιστράτευσης.

 Αναρτήθηκε στο Διαύγεια