Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Παρελκόμενων Α/Κ R-2800CA3 Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:183076)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 183076).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια